ស្ទីគ័រកញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍

  • Animal Stickers Cartoon Kawaii Stickers Custom Decal Decorative Paper Cardstock For Diy Weekly Kits

    Animal Stickers Cartoon Kawaii Stickers Custom Decal Decorative Paper Cardstock For Diy Weekly Kits

    ស្ទីគ័រផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានទំហំ រូបរាង ឬសម្ភារៈផ្សេងៗគ្នា ប៉ូឡូឡាភាគច្រើនគឺជាស្ទីគ័រវីនីលដែលធន់នឹងទឹក និងធន់នឹងអាកាសធាតុ។ស្ទីគ័រអាចប្រើសម្រាប់គោលបំណងក្នុងផ្ទះ និងខាងក្រៅ។យើង​មាន​ប្រភេទ​ស្ទីគ័រ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជាច្រើន​ប្រភេទ​ដូចជា​សន្លឹក​ស្ទីគ័រ ក្រដាស​បិទ​ស្ទីគ័រ ស្ទីគ័រ​ថើប​ជាដើម។