ការបញ្ចុះតម្លៃ និងព្រឹត្តិការណ៍

បានប្រមូលរាល់ចម្ងល់ពីអតិថិជនរបស់យើង ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មជាមួយយើងយ៉ាងងាយស្រួល

ការបញ្ចុះតម្លៃ និងព្រឹត្តិការណ៍

សំណួរ​ដែល​សួរ​ញឹកញាប់

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរបស់យើង?

1. តាមដានពួកយើងនៅខាងក្រោមទំព័រសាធារណៈ facebook ដែលយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចុះតម្លៃបន្ទាប់មកទាក់ទងមកយើងដើម្បីទទួលបានវា។

2. ក្លាយជាអតិថិជនរបស់យើង និងជួយណែនាំមនុស្សមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញ យើងអាចផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃដល់ភាគីទាំងពីររបស់អ្នក។

3. ព្រឹត្តិការណ៍វិស្សមកាលពិសេសដូចជា Halloween, Christmas, Valentine ជាដើម។ យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតនៃព្រឹត្តិការណ៍ទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវា។

PS: សង្ឃឹម​ថា​អតិថិជន​ទាំង​អស់​នឹង​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ជាមួយ​យើង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​វា ហើយ​មិន​ខក​ខាន!

ចង់​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង?